(+48) 692 556 956

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.polmadent.pl jest spółka NZOZ „POLMADENT” PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA Magdalena Polaczek, Andrzej Biłoruski-Polaczek S.C.
z siedzibą przy ul. Filarowej 50 w Bielsku-Białej; NIP: 547-20-17-737, REGON:240009908, zwana dalej „Administratorem”.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.


§ 2. RODZAJ, CEL I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.polmadent.pl
w przypadku:
a. Skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

b. W celu analitycznym – badania i analizowania aktywności na stronie należącej do Polmadent:
– data i godzina odwiedzin strony,
– adres IP,
– rodzaj systemu operacyjnego,
– przybliżona lokalizacja,
– rodzaj przeglądarki internetowej,
– czas spędzony na stronie.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f)RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

c. W celu administrowania stroną internetową:
– adres IP,
– data i czas serwera,
– informacje o przeglądarce internetowej,
– informacje o systemie operacyjnym – dane te zapisywane są automatycznie w logach serwera przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Polmadent.

Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

d. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej z gody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

2. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratoraw przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Podstawy prawne żądania użytkownika:
a. dostęp do danych – art. 15 RODO,
b. sprostowanie danych – art. 16 RODO,
c. usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
d. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
e. przeniesienie danych – art. 20 RODO,
f. sprzeciw – art. 21 RODO,
g. cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość
e-mail na adres: xxx.
8. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 3. PLIKI COOKIES

1. Strona Administratora używa plików cookies.
2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
3. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. Cookiessesyjne- są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony,
b. Stałe pliki cookies- przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniachprzeglądarki internetowej.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.